POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II – 2022.
2. Công văn số 231/CV- HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2022.
3. Báo cáo tài chính Riêng Quý II -2022.
4. Công văn số 230/CV-HĐQT giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính Riêng Quý II-2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC HN Quý II-2022
CV 231/CV-HĐQT
BCTC R Quý II/2022
CV số 230/CV-HĐQT