POT – Công bố thông tin:
1.Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 – 2023
2.Báo cáo tài chính Riêng Quý 2– 2023.
3. Công văn số 206/CV-HĐQT  giải trình v/v chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Riêng Quý 2 – 2023.
4. Công văn số 207/CV-HĐQT  giải trình v/v chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước của BCTC Hợp nhất Quý 2 – 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC HN Quý 2 – 2023
BCTC R Quý 2 – 2023
CV số 206/CV-HĐQT
CV số 207/CV-HĐQT