POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4-2023.
2. CV 17/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCR Quý 4 – 2023.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2023.
4. CV 18/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCHN Quý 4 – 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R quý 4 -2023
CV số 17/CV-HĐQT
BCTC HN quý 4 – 2023
CV số 18/CV-HĐQT