POT – Công bố thông tin về BCTC hợp nhất 2020:
1. CV số 74/CV – HĐQT ngày 01/02/2021 về việc công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 74/CV-HĐQT
BCTC HN 2020