POT – Công bố thông tin:
1. BCTC Riêng 6 tháng đầu năm 2022.
2. BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R 6 tháng đầu năm 2022
BCTC HN 6 tháng đầu năm 2022