POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính kế toán Riêng 2021.
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất 2021
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R 2021
BCTC HN 2021