POT – Công bố thông tin:
1.Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2022.
2.Thông báo số 187/TB-POT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
NQ số 42/NQ-HĐQT
TB số 187/TB-POT