POT – Công bố thông tin:
1.Công văn số 287/CV-HĐQT v/v chuyển địa điểm hoạt động nhà máy 1 về địa chỉ: 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Giấy chứng nhận ĐHHĐ NM1 ( lần sửa đổi thứ 3, ngày 26/09/2023).
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 287/CV-HĐQT
GCN ĐHHĐ NM1 ( TĐ lần 3, ngày 26/09/2023)