POT – Công bố thông tin: Công văn số 348/CV – HĐQT công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị số 45/NQ – HĐQT.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 348/CV – HĐQT | NQ số 45/NQ – HĐQT