POT – Công bố thông tin:
1. CV số 385/CV-HĐQT v/v xin từ nhiệm của thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 385/CV- HĐQT