POT – Công bố thông tin:
1. CV số 432/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2021 ( riêng)
2. Báo cáo tài chính quý 2 ( riêng) và CV số 427/CV – HĐQT v/v giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 432/CV – HĐQT
CV số 427/CV – HĐQT | BCTC R Quý II 2021