POT – Công bố thông tin:
1. CV số 433/CV- HĐQT công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2021 ( Hợp nhất)
2. Báo cáo tài chính quý 2 ( Hợp nhất) +  CV số 428/CV – HĐQT bản giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 433/CV – HĐQT
CV số 428/CV – HĐQT | BCTC HN Quý II 2021