POT – Công bố thông tin:
1. Công văn số 562/CV- HĐQT ngày 11.10.2021 công bố thông tin : Nghị quyết hội đồng quản trị số 88/NQ- HĐQT ngày 11.10.2021.
1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/NQ- HĐQT ngày 11.10.2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 562/CV- HĐQT
NQ số 88/NQ- HĐQT