POT – Công bố thông tin:
1. CV số 568/CV – HĐQT ngày 11/10/2021 Công bố thông tin ông Huỳnh Văn Phát không còn là cổ đông lớn công ty kể từ ngày 11/10/2021.
2. Báo cáo của Ông Huỳnh Văn Phát
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 568/CV – HĐQT
Báo cáo của Ông Huỳnh Văn Phát