POT – Công bố thông tin:
1. CV số 581/CV – HĐQT ngày 22/10/2021 công bố thông tin báo cáo tài chính riêng quý 3/2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.
2. Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021
3. CV số 579a/CV – HĐQT bản giải trình  chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 581/CV – HĐQT
BCTC R QUÝ III-2021
CV số 579a/CV – HĐQT