POT – Công bố thông tin:
1. CV số 393/CV-HĐQT v/v CBTT cập nhật thông tin chứng thực cá nhân trên GCN ĐKDN công ty.
1. GCN ĐKDN (lần thay đổi thứ 10 ngày 28/12/2023)
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 393/CV- HĐQT
GCN ĐKDN (lần thay đổi thứ 10, ngày 28/12/2023)