POT – Công bố thông tin:
1. CV số 334/CV – HĐQT ngày 02/06/2021 CBTT  nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng MSB; Kèm theo nghị quyết số 36/NQ – HĐQT ngày 02/06/2021.
2. CV số 336/CV – HĐQT ngày 02/06/2021 CBTT nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng VIB; Kèm theo nghị quyết số 37/NQ – HĐQT ngày 02/06/2021.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV Số 334/CV – HĐQT kèm NQ số 36/NQ – HĐQT
CV Số 336/CV – HĐQT kèm NQ số 37/NQ – HĐQT