POT – Công bố thông tin:
1.CV số 331/CV – HĐQT: CBTT về hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 đã ký kết.
2. Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính số 010621.007/HĐTC.KT5.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 331/CV – HĐQT
HĐ kiểm toán và soát xét BCTC 010621.007/HĐTC.KT5