POT – Công bố thông tin:
1. CV số 163/CV-HĐQT .
2. Hợp đồng kiểm toán và soát xét tài chính 2022.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 163/CV-HĐQT
Hợp đồng kiểm toán 2022