POT – Công bố thông tin:
1.Công văn số 152/CV-HĐQT v/v công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2023.
2.Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 152/CV – HĐQT
HĐ Kiểm toán và soát xét BCTC