Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Công văn số 211 thông báo về việc thanh toán cổ tức
CCTT – Nguyễn Tiến Hùng
CCTT – Lương Tuấn Phương