Công nghệ TSG.TDS

Công nghệ kết hợp giữa các phần tử chống sét là TSG( Triggered Spark Gap)
TDS( Transient Discripminating Systems )

Công nghệ TSG.TDS