Sound Level Sensor

Cảm biến mức âm thanh sử dụng kết nối LoRaWAN để dễ dàng đo và điều tra mức âm thanh tính bằng decibel (dBA) trong nhiều môi trường tòa nhà.