Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID-19 và chủ trương của UBND thành phố Hà Nội nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện xin được trân trọng thông báo vào về việc:

  • Tạm hoãn  cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (thời gian dự kiến: 8h30 ngày 18/04/2020). Cuộc họp được dời sang một thời gian thích hợp căn cứ tình hình dịch bệnh tại Hà Nôi, đảm bảo đúng pháp luật và tổ chức trước ngày 30/05/2020.
  • Tạm dời thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (thời gian dự kiến: 17/04/2020). Việc thanh toán cổ tức tạm ứng năm 2019 được dời sang một thời gian thích hợp căn cứ tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và sẽ thông báo sau.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự kiện bất khả kháng của dịch bệnh dẫn đến sự bất tiện này. Kính mong nhận được sự thông cảm và sự sẻ chia của Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

Nghị quyết HĐQT 27 – 2020