Thông báo số 219/TB-POSTEF ngày 11/06/2020 về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền 5% năm 2019

Chi tiết các  thông tin liên quan  ở file đính kèm dưới đây.

Thông báo số 219/TB-POSTEF