Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( nhiệm kỳ 2020-2024).

Thông báo số 181 – HĐQT
Nghị quyết số 30 – HĐQT