POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Hồng – thành viên HĐQT.

2. Báo cáo v/v ông Dương Trung Lợi trở thành cổ đông lớn .

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.