POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I 2022.

2. Công văn số 113/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch LNST trên BTCT HN QI/2022.

3. Báo cáo tài chính Riêng Quý I 2022.

4. Công văn số 112/CV-HĐQT v/v giải trình chênh lệch LNST trên BTCT R QI/2022.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.