POT – Công bố thông tin

1. CV số 393/CV-HĐQT v/v CBTT cập nhật thông tin chứng thực cá nhân trên GCN ĐKDN công ty.

2. GCN ĐKDN (lần thay đổi thứ 10 ngày 28/12/2023)

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.