MerryIoT Leak detection

MerryIoT Leak detection sẽ cảnh báo cho bạn theo thời gian thực ngay khi nó tiếp xúc với nước rò rỉ. Bạn cũng có thể đọc được độ ẩm và nhiệt độ cao và thấp thông qua cảm biến.