POT – Công bố thông tin

POT – công bố thông tin:

1. Công văn số 05/CV – HĐQT ngày 06/01/2021 : Công bố thông tin trên trang điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà nội.

2. Số 06/BCQT – POSTEF ngày 06/01/2021 : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.