POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 2021.

2. Công văn 15/CV-HĐQT v/v giải trình BCTC Riêng Quý 4 2021.

3. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 2021.

4. Công văn 16/CV-HĐQT v/v giải trình BCTC Hợp nhất Quý 4 2021.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.