POT – Công bố thông tin

1. CV số 327/CV-HĐQT v/v CBTT thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Nhà máy 1

2. Giấy chứng nhận ĐKHĐ ( lần thay đổi thứ 4 ) của Nhà máy 1.

3. CV số 329/CV-HĐQT v/v CBTT thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện Miền Bắc.

4. Giấy chứng nhận ĐKHĐ ( lần thay đổi thứ 7 ) của Chi nhánh Miền Bắc.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.