POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. BCTC HỢP NHẤT Q1.2021 của Công ty

2. CV số 211/CV – HĐQT: Giải  trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC HỢP NHẤT giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

3. CV số 213/CV – HĐQT: Công bố thông tin trên BCTC HỢP NHẤT Q1.2021 và giải trình chênh lệch.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.